YANMAR Marine

Privacyverklaring

Yanmar Europe B.V. (het 'Bedrijf'), in verband met de voorziening van haar producten en diensten aan klanten (de 'Klanten'), met als doeleinde te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (de 'AVG') en de persoonsgegevens van de Klanten op gepaste wijze te verwerken, stelt hierbij deze 'Privacyverklaring' op (deze 'Privacyverklaring'). 

1. Verwerking van persoonsgegevens

(1) Definities

“'Persoonsgegevens' betekent alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief maar zonder beperking, naam, locatiegegevens, identificatienummer, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres van de Klant.

'Verwerking' betekent elke activiteit of set activiteiten die wordt uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens of sets persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzameling, vastlegging, ordening, opslag, adaptatie of wijziging, opvraging, consultatie, gebruik, openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen of samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen.

“'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent een juridische persoon die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

'Verwerker' betekent een juridische persoon die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

(2) Soorten persoonsgegevens die worden verzameld.

Het Bedrijf verzamelt mogelijk de volgende soorten persoonsgegevens betreffende de Klanten in verband met de producten en diensten behoudens de Klant dergelijke gegevens aan het Bedrijf heeft gegeven:

(a)  Contactgegevens waarmee het Bedrijf de Klant kan identificeren en met de Klant kan communiceren, zoals de naam, het telefoonnummer, het postadres, het e-mailadres van de Klant.
(b)  Transactiegegevens over hoe de Klant communiceert met het Bedrijf, inclusief verzoeken om inlichtingen en garantieclaims.
(c)  Relatiegegevens die het Bedrijf helpen bij het begrijpen van ervaringen van de Klant met de producten en diensten van het Bedrijf.

(3) Doel van het gebruik van persoonsgegevens.

Het Bedrijf verwerkt persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden, mits de Klant hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven of als er een juridische grondslag volgens AVG bestaat en mits de Klant dergelijke persoonsgegevens aan het Bedrijf heeft verzonden:

(a)  om de Klant te voorzien van de producten en diensten van het Bedrijf;
(b)  om contact met de Klant op te nemen in verband met de producten, diensten en zaken van het Bedrijf;
(c)  om de Klant op de hoogte te houden over producten, diensten en zaken van het Bedrijf;
(d)  om de Klanten op de hoogte te houden over seminars, tentoonstellingen, demonstraties van de producten en diensten van het Bedrijf;
(e)  om de Klanten te voorzien van garantieservice en reparatieservices voor haar producten;
(f)   om richtlijnen te leveren over periodieke inspectie en het uitvoeren van aftersalesactiviteiten;
(g)  om te vragen om samenwerking via enquêtes over klantentevredenheid bij het gebruik van de producten en diensten;
(h)  om de producten van het Bedrijf te ontwikkelen.

 Als het Bedrijf de persoonsgegevens op legitieme basis verwerkt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal het Bedrijf de Klanten van tevoren over dergelijke nieuwe doeleinden op de hoogte brengen indien dit wettelijk wordt vereist. Door toestemming voor deze Privacyverklaring te geven, worden de Klanten geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens door het Bedrijf binnen het toepassingsgebied van de bovenstaande gebruiksdoeleinden en zal het Bedrijf de persoonsgegevens verwerken op basis van dergelijke toestemming van de Klant. De Klanten kunnen een dergelijke toestemming te allen tijde intrekken door het Bedrijf hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen en een dergelijke intrekking heeft geen invloed op enige legitieme verwerking uitgevoerd krachtens de toestemming voorafgaande aan de intrekking. Het Bedrijf vereist de Klanten mogelijk hun persoonsgegevens aan te leveren in verband met de voorziening van de producten en diensten. In een dergelijk geval, als bepaalde Klanten hun persoonsgegevens niet aanleveren, kan het Bedrijf de producten en diensten niet leveren.

(4) Bewaarperiode

Het Bedrijf bewaart de persoonsgegevens voor zover het Bedrijf dergelijke persoonsgegevens nodig heeft voor het bereiken van de gebruiksdoeleinden gespecificeerd in 1.(3) hierboven, en het Bedrijf zal hetzelfde prompt verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn om de producten en diensten te leveren, tenzij de Klant specifiek akkoord is gegaan dat dergelijke persoonsgegevens voor marketingdoeleinden mogen worden gebruikt. De financiële gegevens van de klant volgend uit de transacties met het Bedrijf worden bewaard zoals vereist door de toepasselijke wetten.  

(5) Overdracht naar derden

Het Bedrijf levert de persoonsgegevens mogelijk aan derden zoals de dochterondernemingen en filialen van het Bedrijf, dealers, retailers van het Bedrijf die de producten en diensten leveren. Dergelijke derden omvatten mogelijk onder meer derden in landen (inclusief maar zonder beperking, Japan) buiten de Europese Economische Ruimte (de 'EER') en door toe te stemmen met deze Privacyverklaring worden de Klanten geacht te hebben toegestemd in de volgende zaken: (a) Bepaalde landen buiten de EER hebben mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als landen binnen de EER. Het Bedrijf oefent echter 'standaard contractuele clausules' uit met derden in landen buiten de EER om te garanderen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG; (b) persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan en verwerkt door dergelijke derden voor de doeleinden gespecificeerd in 1.(3) hierboven.

(6) Openbaarmaking, correctie en andere rechten in verband met persoonsgegevens

 De Klanten hebben het recht op toegang, verzoek tot correctie, verzoek tot verwijdering, verzoek tot beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, van de persoonsgegevens die door het Bedrijf worden bewaard krachtens de bepalingen van relevante wetten en voorschriften. Dergelijke verzoeken worden geleverd aan het contactpunt dat uiteen wordt gezet in '5. Contact' zoals hieronder. Het Bedrijf weigert het verzoek van de Klanten mogelijk als het Bedrijf vindt dat er geen redelijke basis voor een dergelijk verzoek bestaat of als het bezoek als bovenmatig wordt beschouwd. De Klanten kunnen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met jurisdictie over de locatie waarin de Klanten woonachtig zijn, bezwaar indienen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door het Bedrijf.  

(7) Abonnement op direct marketing opzeggen

Als Klanten toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de marketingmaterialen van het Bedrijf en hun abonnement willen opzeggen, kunnen dergelijke Klanten contact opnemen met het contactpunt uiteengezet in '5. Contact' hieronder.  

(8) Cookies

 Een cookie is een stukje tekst dat door de webbrowser van de Klant op de computer van de Klant wordt opgeslagen. Het Bedrijf gebruikt cookies om te volgen hoe mensen de site van het Bedrijf gebruiken, zodat het Bedrijf het ontwerp, de opmaak en de functies van de site kan ontwikkelen en verbeteren. Cookies stellen het Bedrijf in staat om het apparaat van de Klant te identificeren. Het Bedrijf gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Klant in staat te stellen door de site te navigeren of om bepaalde basisfuncties te leveren. Het Bedrijf gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door bijvoorbeeld de voorkeuren van de Klant op te slaan. Het Bedrijf gebruikt ook cookies om het Bedrijf te helpen de prestaties van de website van het Bedrijf te verbeteren om de Klant te voorzien van een betere gebruikerservaring. Het Bedrijf staat ook cookies toe die kunnen worden geserveerd waar het Bedrijf sociale media-links, zoals Twitter, YouTube en LinkedIn, insluit. Als de Klant niet wil dat het Bedrijf cookies in de browser van de Klant gebruikt, kan de Klant cookies uit de harde schijf van de computer van de Klant verwijderen of de browser van de Klant zo instellen om cookies te blokkeren of om een waarschuwing te verzenden voordat er een cookie op de computer van de Klant wordt opgeslagen. Merk echter op dat de Klant zonder cookies mogelijk niet in staat is om veel van de diensten op de website van het Bedrijf of andere websites te gebruiken. Niettegenstaande het bovenstaande mag de Klant geen cookies van de harde schijf van de computer van de Klant verwijderen of de browser van de Klant niet instellen op het blokkeren van cookies in bepaalde diensten van het Bedrijf, in welk geval de Klant op de hoogte wordt gebracht van het toepasselijke cookiebeleid in een dergelijke specifieke dienst.  

(9) Sociale media-functies

De site van het Bedrijf omvat mogelijk ook sociale media- of lead generation-functies, zoals Facebook- of Twitter-knoppen en -widgets, zoals de 'deel dit'-knop. Deze functies verzamelen mogelijk het IP-adres van de Klant, welke pagina's de Klanten op de site van het Bedrijf bezoeken en er wordt mogelijk een cookie ingesteld om te zorgen dat de functie op de juiste wijze werkt. Sociale media- en lead generation-functies en -widgets worden mogelijk door een derde gehost. Op de interacties van de Klant met deze functies en widgets is de privacyverklaring van het bedrijf die ze aanlevert van toepassing.  

(10) Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het Bedrijf, tenzij een andere privacyverklaring voor een specifieke dienst van het Bedrijf van toepassing is. Andere websites die mogelijk toegankelijk zijn via deze website, hebben mogelijk hun eigen privacyverklaringen.    

2. Veiligheidsbeheersmaatregelen

 Teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en verlies, rekening houdende met de kenmerken van dergelijke persoonsgegevens, de mate van gevoeligheid en de mate waarin dergelijke persoonsgegevens invloed uitoefenen op de Klanten, inclusief de potentiële economische impact en mentale schade in het geval dat de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of in het geval van een gegevenslek, heeft het Bedrijf de risico's voor de Klant uitgebreid geëvalueerd en beoordeeld en heeft het Bedrijf de noodzakelijke en gepaste persoonlijke, organisatorische en technische veiligheidsbeheersmaatregelen geïmplementeerd en is het Bedrijf toegewijd om zo nodig de noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen en om doorlopend inspanningen te doen om haar gegevensbeveiliging te verbeteren. Het Bedrijf zal alle redelijke inspanningen doen om persoonsgegevens op gepaste wijze te beheren door beperking van de toegang van buitenstaanders tot de kantoren en elektronische gegevenssystemen waar de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt, inclusief het uitvoeren van voorlichtings- en bewustmakingsprogramma's voor alle functionarissen en medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens en door managers te benoemen die verantwoordelijk zijn voor elke divisie die persoonsgegevens verwerkt. Als het Bedrijf, in haar rol als Verwerkingsverantwoordelijke, contracten aangaat met Verwerkers, is het Bedrijf toegewijd aan het selecteren van de Verwerkers die in staat zijn gepaste technische en organisatorische maatregelen te implementeren en het Bedrijf zal dergelijke Verwerkers op gepaste wijze beheren, volledig in naleving van de AVG. 

3. Doorlopende verbetering

Het Bedrijf zal haar inspanningen in verband met de verwerking van persoonsgegevens doorlopend beoordelen en herzien om in volledige naleving te blijven na wijzigingen in de AVG. 

4. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Het Bedrijf kan deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen om te voldoen aan de AVG. De Klanten die de dienst willen blijven gebruiken nadat deze Privacyverklaring is gewijzigd, worden geacht te hebben toegestemd met de gewijzigde Privacyverklaring. 

5. Contact

Het contactpunt van het Bedrijf in verband met zaken met betrekking tot deze Privacyverklaring wordt hieronder vermeld. Vragen of problemen in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf, of enig verzoek met betrekking tot toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking of gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens worden door dit contactpunt in behandeling genomen:
YANMAR Europe BV
Brugplein 11
1332 BS Almere, The Netherlands
+ 31 365493200
yeu-privacy@yanmar.com